New Feature! Connect Line OA

New Feature “E-AUCTION” อัปเดตฟีเจอร์ใหม่  Connect Line OA (Line Official Account)  แชร์งานประมูลและแจ้งเตือนให้ Bidder ของคุณ เพียงเชื่อมต่อ LINE OA ผ่าน E-Auction ด้วย Channel ID Channel Secret  และ  Channel Access Token
Connect Line OA จะช่วยให้ร้านค้าสามารถสร้างฐานผู้ติดตาม สื่อสาร และส่งข้อมูลสินค้าประมูลไปยังลูกค้าผ่านทางไลน์ด้วย FLEX MESSAGE และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนพบเจอร้านค้าของคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

EAUCTION Feature LINE OA ระบบประมูล ออนไลน์
Scroll to Top