The Differences between E-Auction and E-Bidding

วันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับระบบ E-Auction และ E-Bidding ที่หลายคนอาจจะยังสับสนและไม่เข้าใจว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง

ระบบ “Electronic Auction” (อิเล็กทรอนิกส์ ออคชัน) และ “Electronic Bidding” (อิเล็กทรอนิกส์ บิดดิ้ง) มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ต่อไปนี้คือการอธิบายรายละเอียดของทั้งสองระบบ:

ความหมายและวัตถุประสงค์:
Electronic Auction: หมายถึง ระบบการประมูลที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการที่ผู้ขายนำสินค้าหรือบริการมาเสนอขายผ่านการประมูลออนไลน์ โดยผู้ซื้อจะทำการเสนอราคากัน และผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ
Electronic Bidding: คือ ระบบการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ มักใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือองค์กร โดยผู้ขายจะเสนอราคาของสินค้าหรือบริการที่พวกเขาสามารถจัดหาได้ และหน่วยงานหรือองค์กรจะเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุด


ลักษณะของกระบวนการทำงานหรือดำเนินการ:
Electronic Auction: เน้นไปที่การแข่งขันเสนอราคาในทิศทางเดียว, คือราคาเพิ่มขึ้น (ในกรณีประมูลทั่วไป) หรือราคาลดลง (ในกรณีประมูลแบบถอยหลัง) โดยทั่วไปจะมีการกำหนดเวลาสิ้นสุดของการประมูล
Electronic Bidding: เป็นกระบวนการที่มีการเสนอราคามากกว่าหนึ่งครั้ง, โดยผู้ขายสามารถปรับปรุงและส่งเสนอราคาใหม่ได้ และอาจรวมถึงการเจรจาเงื่อนไขอื่นๆ นอกจากราคา ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือ ระบบ E-Bidding ในการประมูลงานภาครัฐ

การประยุกต์ใช้:
Electronic Auction: ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่มีความต้องการสูง และมักใช้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเข้าถึงผู้คนในวงกลาง การนำระบบ E-Auction มาใช้งานจึงถูกนำมาใช้งานในสินค้าและบริการหลากหลายประเภทมากขึ้นและมีความหลากหลายมาก
Electronic Bidding: ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือองค์กร, เช่น รัฐบาลหรือบริษัทใหญ่, ซึ่งต้องการความโปร่งใสและมีการพิจารณาอย่างละเอียด

ความโปร่งใสและการควบคุม:
Electronic Auction: อาจมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสเนื่องจากความสามารถในการมีผู้เข้าร่วมประมูลจำกัด
Electronic Bidding: มีแนวโน้มที่จะมีความโปร่งใสและควบคุมได้มากกว่า เนื่องจากมีกระบวนการและเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลือกผู้เสนอราคา
ทั้งนี้, แม้ว่าทั้งสองระบบจะใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน แต่วัตถุประสงค์และลักษณะของกระบวนการมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และแต่ละระบบจะถูกใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายที่แตกต่างกันไป

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง E-Auction และ E-Bidding ?
Scroll to Top