ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ ข้อกำหนด ”) เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ที่ บริษัท อเวสต้า จำกัด เป็นผู้ให้บริการ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ที่ บริษัท อเวสต้า จำกัด เป็นผู้ให้บริการ
 2. การยอมรับข้อกำหนด
  • การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อคุณใช้บริการถือว่าคุณได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดย EAUCTION.CLUB จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการโพสต์ข้อกำหนดฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ หากคุณใช้บริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
 3. คุณสมบัติในการยอมรับข้อกำหนด
  • เมื่อคุณยืนยันว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ตามกฎหมาย และมีความสามารถและมีอำนาจสมบูรณ์ในการเข้าทำข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน คำยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้
 4. การเข้าถึงบริการ
  • คุณต้องรับผิดชอบต่อบรรดาการเข้าถึงบริการของ EAUCTION.CLUB ที่ทำขึ้นโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ แม้ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นก็ตาม
  • EAUCTION.CLUB จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้บริการพร้อมใช้งานตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม EAUCTION.CLUB ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการหรือฟังก์ชันหรือคุณสมบัติใดๆ ของบริการจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ/หรือ ปราศจากข้อผิดพลาดเสมอ และบริการของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินการปรับปรุง หรือบำรุงรักษาที่จำเป็น
 5. การเข้าถึงบริการของ EAUCTION.CLUB จากต่างประเทศ
  • EAUCTION.CLUB ไม่อาจให้คำมั่นว่าเนื้อหาในบริการของ EAUCTION.CLUB จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกประเทศไทย การเข้าถึงบริการจากพื้นที่ที่เนื้อหาหรือการบริการของ EAUCTION.CLUB  ไม่เป็นไปตามกฏหมายของพื้นที่นั้น ๆ ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของพื้นที่นั้น ๆ หากคุณเข้าถึงบริการของ EAUCTION.CLUB  จากที่อื่น คุณได้กระทำโดยเจตนาของตนเอง คุณต้องปฏิบัติตามตลอดจนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว ตามกฎหมายท้องถิ่นของพื้นที่ดังกล่าว
 6. การใช้บริการ
  • การอนุญาตให้ใช้บริการที่คุณได้รับเป็นการอนุญาตให้ใช้บริการแบบส่วนบุคคล และไม่สามารถถ่ายโอนได้ และห้ามมิให้ใช้บริการของ EAUCTION.CLUB  เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในการใช้บริการของ EAUCTION.CLUB  คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณตกลงว่าจะไม่
  1. ใช้บริการเพื่อการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย
  2. ใช้บริการเพื่อในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ล่วงละเมิด ก่อกวน สะกดรอยตาม ข่มขู่ คุกคามหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในชื่อเสียงของผู้อื่น
  3. การปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ แถลงสิ่งที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ หรือแสดง หรือ บอกเป็นนัย ซึ่ง EAUCTION.CLUB ได้รับรองคำแถลงใด ๆ ของคุณ
  4. รบกวนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานบริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการของ EAUCTION.CLUB หรือละเมิดข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายดังกล่าว
  5. ส่งหรือทำให้มีไวรัส เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือรุกราน หรือตั้งใจที่จะสร้างความเสียหายให้แก่การปฏิบัติงานบริการ หรือเพื่อตรวจสอบการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ
  6. ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า จากส่วนใด ๆ ของ การใช้ หรือการเข้าถึงบริการ
  7. ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือแยกส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
  8. ลบข้อความสงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากบริการหรือวัสดุและเอกสารที่มาจากบริการของเรา
  9. การแสดงออกหรือสะท้อนส่วนใด ๆ ของบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  10. สร้างฐานข้อมูลโดยการดาวน์โหลดและการจัดเก็บรายะเอียดของบริการอย่างเป็นระบบ
  11. ใช้อุปกรณ์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติในลักษณะใด ๆ ในการเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาของบริการ หรือผลิตซ้ำ หรือหลบเลี่ยงระบบนำทางในเวบไซต์ หรือการเสนอบริการโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดยชัดแจ้งจาก EAUCTION.CLUB   อย่างไรก็ดี EAUCTION.CLUB  ได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์สาธารณะใช้แอปพลิเคชันเรียกค้นข้อมูลเพื่อผลิตซ้ำสื่อจากบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างดัชนีของสื่อดังกล่าวที่สามารถค้นหาได้แบบสาธารณะ ผ่านบริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ของผู้ให้บริการแต่ละราย
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้ทั้งในกรณีทั่วไปหรือเฉพาะกรณี
 7. เว็บไซต์บุคคลที่สาม
  • บริการของ EAUCTION.CLUB อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่น อย่างไรก็ตาม EAUCTION.CLUB ไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยง ในการใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามด้วยตนเอง
  • คุณสามารถสร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังบริการของ EAUCTION.CLUB โดยมีเงื่อนไขว่า
  • ลิงก์นั้นเหมาะสมและถูกกฎหมาย และมิได้นำเสนอในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแสดงว่า EAUCTION.CLUB  มีความเกี่ยวข้อง การอนุมัติ หรือการรับรองประเภท ใด ๆ ที่ไม่มีอยู่จริง หรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของ EAUCTION.CLUB  หรือบริษัทในเครือ คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถลบลิงก์ตามคำขอของ EAUCTION.CLUB ได้โดยทันที
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการของ EAUCTION.CLUB  โดยทันที และคุณจะต้องปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา
  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ และบรรดาข้อความ รูปภาพ วิดีโอ กราฟิก ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ส่วนต่อประสานภาพ (Visual Interface) เครื่องหมายการค้า โลโก้ แอปพลิเคชัน โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่น ๆ เป็นของ EAUCTION.CLUBและผู้อนุญาตของ EAUCTION.CLUB  ห้ามมิให้คุณพิมพ์หรือทำสำเนาเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก EAUCTION.CLUB
 9. การจำกัดความรับผิด
  • EAUCTION.CLUB ให้บริการ “ตามสภาพปัจจุบัน” และไม่รับรองคุณภาพ ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการของเรา ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของเราไม่รวมถึง
  • บรรดาเงื่อนไข การรับประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กฎหมายอาจระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ และบรรดาความรับผิดใด ๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ
  • สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อจำกัดความรับผิดที่ครอบคลุมที่มีผลบังคับใช้กับความเสียหายทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง ค่าเสียหายอันเป็นการชดเชยความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายสืบเนื่อง การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้หรือกำไร การสูญหายหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินและการเรียกร้องของบุคคลที่สาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีข้อยกเว้นและข้อจำกัดใดในข้อนี้ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดสิทธิใด ๆ ที่คุณอาจมีในฐานะเป็นผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจไม่ได้รับการยกเว้น หรือจะยกเว้นหรือจำกัด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งความรับผิดที่ EAUCTION.CLUBมีต่อคุณ สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคล อันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของ EAUCTION.CLUB  หรือของพนักงานหรือตัวแทนของ EAUCTION.CLUB
 10. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • EAUCTION.CLUB  อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณตามนโยบายส่วนบุคคลของ EAUCTION.CLUB  โดยคุณสามารถดูสำเนาของนโยบายนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://eauction.club/privacy-policy/
 11. ระยะเวลาของข้อกำหนด
  • ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิก โดย EAUCTION.CLUB  สามารถบอกเลิกการเข้าถึงหรือ การใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลา และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หาก EAUCTION.CLUB บอกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ คุณจะไม่มีสิทธิโต้แย้งต่อ EAUCTION.CLUB  หรือบริษัทในเครือ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบอกเลิกการเข้าถึงบริการดังกล่าว และ EAUCTION.CLUB และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการบอกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ
 12. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และ ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลในประเทศไทยที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไป
Scroll to Top