อะไรคือ Reserve Price

Reserve price ในการประมูลคือราคาขั้นต่ำที่ผู้ขายกำหนดไว้สำหรับสินค้าหรือบริการที่กำลังถูกประมูล มันเป็นราคาลับที่เปิดเผย หรือ ไม่เปิดเผยให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบหรือไม่ก็ได้
คำจำกัดความหลักของ reserve price คือ

1. ราคาขั้นต่ำที่ยอมรับได้ Reserve price เป็นราคาต่ำสุดที่ผู้ขายยินดีขายสินค้าหรือบริการ  ถ้าการเสนอราคาไม่ถึงระดับนี้ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องขายสินค้า และ อาจจะถูกได้ว่าการประมูลนั้นเป็นโมฆะ

2. ความลับ หรือ เปิดเผย  โดยปกติ, reserve price จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้เสนอราคา ซึ่งวิธีการนี้ช่วยให้ผู้ขายมีการควบคุมราคาขั้นต่ำโดยไม่กระทบต่อพฤติกรรมการเสนอราคา แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความยืดหยุ่น ระบบของ EAuction นั้นสามารถให้ร้านค้ากำหนดคุณสมบัติข้อนี้ได้ ว่าท่านต้องการปิดราคาดังกล่าวเป็นความลับ หรือ เปิดเผยก็ได้เช่นกัน

3. การป้องกันผู้ขาย (Seller Protection) สำหรับคุณสมบัติข้อนี้ ช่วยป้องกันผู้ขายจากการขายสินค้าที่ราคาต่ำเกินไป ถ้าการเสนอราคาไม่ถึง reserve price, ผู้ขายสามารถตัดสินใจที่จะไม่ขายสินค้าหรืออาจเลือกที่จะเจรจาขายนอกการประมูล

4. เทคนิคการประมูล การตั้ง reserve price อาจมีผลต่อกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมประมูลและผลลัพธ์ของการประมูลเอง. ในบางกรณี, มันอาจช่วยกระตุ้นให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาสูงขึ้นเพื่อบรรลุถึงราคาที่ผู้ขายต้องการ.


การใช้ reserve price เป็นเรื่องปกติในการประมูลทั้งแบบออนไลน์และแบบดั้งเดิม, และเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ขายใช้เพื่อประกันว่าพวกเขาจะได้ราคาที่พอใจสำหรับสินค้าหรือบริการที่ขาย และ สำหรับระบบของ EAuction นั้นเราออกแบบมาให้ การใช้งานยืดหยุ่น โดยการตั้งค่าได้หลายแบบ

Scroll to Top